Evaluerings- og opfølgningsplan

Evaluerings- og opfølgningsplan for Fjelsø Friskole


Evalueringsplan for Fjelsø Friskole

  • Denne evalueringsplan er en redegørelse for, hvordan vi på Fjelsø Friskole arbejder med evaluering af skolens virke samt et ønske om fremtidig evaluering. Denne plan skal være konkret og uddybet, men samtidig indeholde plads til refleksive tanker og undersøgende praksis, så der bliver plads til udvikling af skolen og skolens fremtidige virke.
  • På Fjelsø Friskole er barnets læring et fælles ansvar båret af eleven, forældre og skolen. Vores menneskesyn, som kommer til udtryk i vores værdigrundlag og de værdier, der er beskrevet deri, skal være de bærende elementer i vores hverdag og dermed også i evaluering.

Undervisningsministeriets krav om evaluering

En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af for eksempel faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.[1]

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen, sker via dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen.

Via standardiserede prøver i dansk og matematik underbygges disse mål.

Vi ønsker at støtte og opmuntre eleverne til at blive selvstændige, aktive og engagerede i deres egen læreproces og den daglige undervisning.

Emneuger og temadage evalueres på lærermøder, og der lægges skriftligt referat i mappen på skolens intra.

Regelmæssig underretning om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen

Vi lægger stor vægt på det tætte forældresamarbejde på Fjelsø Friskole. Derfor er der tæt dialog med forældre og elever omkring elevens hverdag og læring. Det enkelte barns trivsel er alfa omega for en god undervisning. Vi har jævnligt kontakt med forældre både via vores intra og også mundtlige dialoger. Forældre er derudover altid velkomne til at deltage i vores undervisning. Forældre kan altid komme og spørge til deres børns skolegang. For at sikre at vi får snakket med alle, har vi standardiseret møder i løbet af skoleåret.

Gruppeforældremøder

I starten af hvert skoleår indkaldes alle forældre til et forældremøde, hvor det nye år gennemgås. Hvis det findes nødvendigt tages trivselsemner op. Vi afholder et forældremøde i efteråret, og vurderes det nødvendigt, så afholder vi et igen senere. Det er altid muligt at få et forældremøde med lærere tilstede.

Samtaler på skolen

Vi afholder fast 2 skole-hjemsamtaler årligt. Det vil være klasselæreren, der er med og evt. en lærer tilknyttet gruppen. Samtalerne foregår på skolen og oftest i tidsrummet kl. 14-18.

Ved disse samtaler etablerer og vurderer skolen og forældre det fortløbende samarbejde sammen med eleven. Elever er deltagende på møderne fra 3.kl og opefter. Der vurderes ud fra tidligere tiltag (fra tidligere samtaler), den aktuelle situation, og hvad der fremadrettet skal fokuseres på. Der aftales ved behov et nyt møde.

Skolen anvender intra til at informere om skolens hverdag. Skoleleder udsender jævnligt et brev under ”Nyt fra kontoret”. Her kan der gøres opmærksom på nye tiltag, evalueringer eller blot en opsummering af den forgangne tid.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder, der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Skolens forældre har valgt en tilsynsførende. Den tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor vedkommende over 2-3 dage overværer undervisning rundt i klasserne. Tilsynsrapporterne kan læses på skolens hjemmeside.

Der gennemføres mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af skolens elever og lærere.

Løbende evaluering af skolens undervisning

Skolens leder og lærere holder løbende evaluering af skolens undervisning via lærermøder, hvor undervisningens indhold og udbytte drøftes. Hvis det besluttes, at der skal sættes nye særlige tiltag i gang overfor enkelte elever eller i grupper, informeres forældrene altid før disse iværksættes.

Skoleleder og bestyrelsesformand afholder kontinuerlige møder for at drøfte skolens virke og dagligdag.

Test og prøver

På alle klassetrin bruges regelmæssigt standardiserede test i dansk og matematik. De øvrige fag evalueres vha. opgaver og tests.

[1] http://www.uvm.dk/frie-grundskoler/proever-test-og-evaluering/evaluering